ศาลแขวงตรัง
Trang Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์